Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія)
НазваниеНавчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія)
страница3/8
Дата конвертации27.01.2013
Размер0.87 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8Теми лекційних та план семінарських занять з переліком обов’язкової та додаткової літератури та ключових понять:


Рекомендовані загальні книги та підручники до курсу:

Ю.Гордер. Світ Софії. Л., 1998

Б.Рассел. Історія західної філософії. К.1995

В.Татаркевич. Історія філософії. Л., 1997

С.Кримський, Запити філософських смислів, Київ, 2003

С.Кримський, Під сигнатурою Софії, Київ, 2008

О.Кульчицький, Основи філософії, Мюнхен-Львів, 1995

Філософський енциклопедичний словник, К., 2002

Я.Нідельман „Серце філософії”, Львів, 2000


ТЕМА 1 Що таке філософія.

 1. Філософія в системі університетської освіти та її цінність для юристів.

 2. Генеза філософії: причини виникнення філософії, її розуміння та визначення. Предмет та особливості філософії.

 3. Світогляд (поняття та історичні типи) і філософія. Буденна думка, міф та філософія.

 4. Відмінності та подібності між філософією і релігією.

 5. Відмінності та подібності між філософією і наукою.

 6. Структура філософії та її основні проблеми.


Ключові поняття: філософія, світогляд, форми освоєння світу: світовідчуття, світосприймання, світорозуміння, історичні типи світогляду (міфологія, релігія, філософія), міф, логос, діалектика, метафізика, наука, онтологія, гносеологія, аксіологія, праксеологія.

Обов’язкова література

Сенека, Моральні листи до Луцілія (листи 88, 89, 90)

Платон, Апологія Сократа, Діалоги, К., 1995, ст..20-41


Додаткова література

О.Кульчицький, Основи філософії, Мюнхен-Львів, 1995, Розділ 1

Я.Нідельман „Серце філософії”, Львів, 2000, с.10-29

К.Ясперс, Что такое философия, (видрук), 1-2 параграф

Л.Керол, Аліса в Задзеркаллі, Київ, 2001,

Б.Рассел, Вступ, Історія західної філософії, Київ, 1995, с.5-14

Х.Янарас, Нерозривна філософія, Київ 2000,

М.Еліаде. Міфи, сновидіння і містерії, у Мефістофель і андрогін, Київ, 2001, с.117-301 (будь-який розділ)

М.Элиаде, Аспекты мифа М., 1995, с.11-30

И.Берлин, Назначение философии, Вопросы философии №5 - 1999, с.91-98

Р.Рорти, Философия и будущее,1976, в „Вопросы философии”.- 1994.- №6

С.Кримський «Філософія як життя» в збірнику «Дух і Літера»

Ю.Гордер. Світ Софії. Л., 1998.

К.Леві-Строс, Структурна антропологія. К., 2000, с.157-219

І. Нечуй-Левицький Світогляд українського народу, К., 2003

Уривки з О.Конта (с.57-65), В.Віндельбанда (с.67-76) і М.Гайдеггера (с.118-126) в книзі: Мир философии: Книга для чтения. Ч.1.

М.К. Мамардашвили Как я понимаю философию. М., 1990, с.14-26

М.К. Мамардашвили Введение в философию. М., 199, с.7-154

Мир философии. В 2-х тт. М., 1990.

И.Лосева, Миф и религия в отношении к рациональному познанию, «Вопросы философии»

О.Манюк, П.Гнатенко, «Нове покоління вибирає Лемурію» Дзеркало Тижня

Ортега-і-Гассет. Что такое философия? М. 1991, с.51-191

Делез Ж, Гватарі Ф. Что такое философия? М., 1998

Дж.Фаулз, Арістос, В., 2003

Г.Гегель, Лекции по истории философии, Спб, 1993, кн.1, с.142-147

Філософський енциклопедичний словник, К., 2002


ТЕМА 2 Проблеми буття, пізнання і людини у Східній філософії

 1. Поняття «філософія стародавнього сходу». Особливості східного і західного типу філософування, європоцентризм та роль стереотипів.

 2. Філософські проблеми індійської філософії: ортодоксальні та неортодоксальні школи, основні категорії та джерела. Погляди на світ, пізнання та людину у буддизмі та джайнізмі.

 3. Філософські проблеми китайської філософії, основні категорії, принципи та джерела. Погляди на світ, пізнання та людину у конфуціанстві та даосизмі.

 4. Подібності та відмінності між індійською та китайською філософією.


Ключові поняття: упанішади, араньяки, брахмани, сутри, даршани, санкхья, чотири благородні істини буддизму, атман, боддхісатва, архат, брахман, нірвана, мокша, самсара, майя, карма, агімса, дхарма, джина, джива і аджива, саторі, категорії "жень", "лі", „сяо”, "Дао", інь та ян, де, концепція „виправлення імен”, культ предків, благородна людина, принцип недіяння (у-вей), золоте правило Конфуція, екстравертність, інтравертність, секуляризм, дуалізм субєкта та обєкту


Обов’язкова література

Лао-цзи, Дао-де-дзін, М., 2004 і Конфуцій, Лунь Юй, М.,2005 (по 10-20 сторінок)

К.Г.Юнг, Различие между Восточным и Западным Типом Мышления (видрук)

К.Г.Юнг, Йога и Запад (видрук)


Додаткова література

Шераб Чодзин Кона “Життя Будди. Шлях до свободи ума”, 2007

Д.Т.Судзукі, Очерки о дзэн-буддизме, С-П, 2004

Упанішади, Львів, 1999, с.3-15

Предмет і проблематика філософії. Розділ 2, с.36-53

Степанянц, История восточной философии, М., 1989

История китайской философии, М., 1989

Лукьянов А.Е., Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия. М, 1989

Чатопадхья Д. Датта Д. Древнеиндийская философия, М., 1984

Древнекитайская философия, М., 1989

Радхакришнан С., Индийская философия: в 2-х т., М., 1981

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981


ТЕМА 3 Від проблеми природи до проблеми людини: Антична філософія до Сократа

 1. Моністичні теорії: Мілетська натурфілософія та проблема першопочатку (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен) та піфагореїзм (Піфагор);

 2. Метафізика елеатів (Парменід, поняття буття і небуття, апорії Зенона) та діалектика Геракліта (розвиток та боротьба протилежностей, поняття про логос)

 3. Плюралістичні теорії (Емпедокл: любов та ворожнеча, 4 елементи; Анаксагор: Нус, гомеомерії; Демокріт: атом, порожнеча, детермінізм);

 4. Моральний період: софісти (Протагор) та філософія Сократа (метод, принципи, моральна філософія);

Обов’язкова література

Платон, Теетет, Діалоги, К., 1995,

Розділ Антична філософія (до Сократа), будь-який підручник з філософії


ТЕМА 4 Систематичний період: Антична філософія після Сократа (2 год.)

 1. Сократичні школи (кініки, кіренаїки)

 2. Філософія Платона (теорія ідей, теорія пізнання, вчення про державу)

 3. Філософія Аристотеля (метафізика, вчення про матерію і форму, причини, критика теорії ідей Платона, етика)

 4. Етичні теорії: Еліністична філософія: скептики, стоїки, епікурейці

 5. Неоплатонізм (вчення про Єдине).


Ключові поняття: Архе, апейрон, гомеомерії, атом, монізм, плюралізм, „панта рей”, Логос, евдемонія, Нус, натурфілософія, любов і ворожнеча (розбрат), апорії Зенона, софізм, ентелехія, Першорушій, катарсис, анамнезіс, мімезис, аскесіс, апайдея, автаркія, атараксія, детермінізм, релятивізм, нігілізм, іронія, маєвтика, Сократичний метод, еманація, гедонізм, теорія ідей Платона, Міф про Печеру, три частини душі і три головні чесноти за Платоном, матерія, форма, чотири причини виникнення речей за Аристотелем, „золота середина поміркованості”, апатія, Єдине.


Обов’язкова література

Платон, Бенкет, Львів., 2005 (рос. мовою твір називається „Пир”)

Платон, Держава, К., 2000, с.167-208

Розділ Антична філософія (після Сократа), будь-який підручник з філософії


Додаткова література

Платон, Діалоги, К., 1995

В.Татаркевич, Історія філософії, Л., 1997, Т.1

Сенека. Моральні листи до Луцілія. К., 1996 (на вибір 3 листи)

Аристотель, Метафизика, Книга 7, М., 1976, Т.1

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979.

Арістотель, Політика, К., 2000

Кессиди Ф. От мифа к логосу. М., 1972

Кондзьолка В., Нариси історії античної філософії, Л., 1993

Платон, Діалоги. К., 1995

Філософія Стародавнього Світу. Читанка з історії філософії. К, 1992


ТЕМА 5 Теоцентризм. Середньовічна філософія

 1. Апологетика і патристика. Августин Блаженний

 2. Філософія Йоана Скота Еріугени, енциклопедистів (Боецій), Святого Ансельма. Мусульманська (Авероес), єврейська (Маймонід) та дзен-буддистська філософії.

 3. Суперечка про універсалії (номіналізм і реалізм)

 4. Тома Аквінський. Співвідношення віри і розуму у Середньовіччі. У.Оккам


Ключові поняття: теоцентризм, есхатологія, провіденціалізм, одкровення, монотеїзм, політеїзм, сотеріологія, апологетика, патристика, схоластика, універсалії, номіналізм, реалізм, докази існування Бога (Ансельм, Тома), віра, розум, теодицея, теорія «подвійної істини», принцип „бритви Оккама”


Обов’язкова література

Святий Августин, Сповідь книга 3, К., 1996, ст.32-46

Розділ Середньовічна філософія, будь-який підручник з філософії

Нагірна Проповідь, Новий Завіт

Ансельм Кентерберійський, Прослогіум, (про відношення віри і розуміння. Онтологічний доказ), гл.1-4 (видрук)


Додаткова література

Передмова К.Юнга до книги Д.Судзукі «Основы дзэн-буддизма»

Иоанн Павел ІІ. Энциклика «Вера и разум», М., 1999, с.52-70

Д.Т.Судзукі, Очерки о дзэн-буддизме, С-П, 2004

С.Боецій, Розрада від філософії. К., 2002

Ж.Маритен, Знание и мудрость, М., 1999

Ф.Коплстон, Середньовічна філософія, К., 1997

Ж.Маритен, Философ и теология. М., 1995

П.Абеляр, Історія моїх страждань. К., 1999

Ю.Гордер. Vita Brevis. Лист Флорії Емілії до Аврелія Августина. Л., 1998

П.Юркевич. Докази буття Божого. Вибране. К., 1993. с.304-378


ТЕМА 6 Проблема людини, буття та пізнання у західноєвропейській філософії XV-XVIII століть

 1. Філософія Відродження (гуманізм, натурфілософія, пантеїзм, філософія політики)

 2. Філософія Нового часу ХVІІ століття (емпіризм Бекона, раціоналізм та дуалізм Декарта, сенсуалізм Лока, механічний матеріалізм Гоббса, пантеїзм Спінози, монадологія Лейбніца, суб’єктивний ідеалізм Берклі, скептицизм Юма)

 3. Філософія Просвітництва XVII-XVIII століть.


Ключові поняття: гуманізм, пантеїзм, емпіризм, раціоналізм, скептицизм, монада, дуалізм, монізм, плюралізм, деїзм, субстанція, акциденція, атрибут, модус, вроджені ідеї (і назвати їх, за Декартом), індукція, дедукція, механіцизм, принцип співпадіння протилежностей


Обов’язкова література

Р.Декарт, Метафізичні розмисли, Київ, 2000, ст.21-46 (три розмисли) або ст.21-70 (всі шість розмислів)

Д.Г’юм, Трактат про людську природу, К., 2003, Т.3, Ч.1. Справедливість і несправедливість, с.426-446

Е.Ротердамський, Похвала глупоті, К., 1993, с.16-75 або


Додаткова література

Вольтер, Кандид, или оптимизм, М., 1991

Б.Спіноза Теологічно-політичний трактат. К., 2003, Р.ХХ, (про свободу мислення і слова), с.215-225

Макіавелі, Державець, К.

Г.В. Лейбниц. Монадология. Соч. В 4-х т. М., 1982, Т.1

Б.Рассел, Історія західної філософії.

Ф.Бекон. Новый Органон. Соч. в 2-х т. М., 1973. Т.1

Д.Г’юм, Трактат про людську природу, К., 2004

Р.Скратон. Коротка Історія Новітньої Філософії. К., 1998, с.7-146

Монтень. Проби. 2005

Д.Бруно. О причине, начале и едином. Диалоги. М., 1949

Вольтер. Метафизический трактат. Филос. Сочинения. М., 1988

Дидро Р. Разговор Даламбера и Дидро. Избр. Произведения. М., 1991


ТЕМА 7 Німецька класична філософія

 1. Гносеологія і етика („коперніканський переворот”, агностичний апріоризм, категоричний імператив) Канта

 2. Абсолютний ідеалізм Гегеля (абсолютна ідея, діалектика, філософія історії)

 3. Філософія Маркса (філософська антропологія, проблема відчуження, філософія історії, вчення про суспільно-економічні формації)


Ключові поняття: апріорне знання, апостеріорне знання, синтетичні судження, аналітичні судження, ноуменальний та феноменальний світи, «річ в собі», «річ для нас», категоричний та гіпотетичний імперативи, моральний вчинок, вчинок з обовязку та вчинок відповідно до обов’язку, три сходинки пізнання, апріорні форми чуттєвості, розсудку та розуму, агностицизм, діалектика, закон заперечення заперечення, абсолютна ідея, відчуження, фетишизм, клас, теорія додаткової вартості, трансцендентне та трансцендентальне.


Обов’язкова література

К.Маркс, Економіко-філософські рукописи 1844 року, (видрук)

Кант, Критика чистого розуму. К., 2000, Вступ, ст.22-55


Додаткова література

Кант, Основы метафизики моральности, (видрук)

Гегель, Філософія історії, Вступ, (видрук)

Р.Скратон. Коротка Історія Новітньої Філософії. К., 1998, с.147-196, с.231-246

Гегель Г. Энциклопедия философских наук: В 3-х т., М., 1974-77

Хесле В. Гении философии Нового времени. М., 1992


ТЕМА 8 Західна філософія XIX-ХХ століть

 1. „Філософія життя”: Волюнтаризм і песимізм Шопенгауера та філософія Ніцше („воля до влади”, „вічне повернення” „надлюдина”, діонісійське і аполонівське начала)

 2. Екзистенціалізм (Кєркегор, Сартр, Камю, Ясперс, Гайдегер)

 3. Прагматизм (Пірс, Джеймс, Дьюї)

 4. Психоаналіз і неофрейдизм (Фрейд, Юнг, Фром)

 5. Фемінізм і постмодернізм (Ліотар, Фуко, Дерріда)

 6. Феноменологія (Гусерль), структуралізм, неопозитивізм, релігійна філософія (Т.де Шарден, Ж.Марітен), персоналізм


Ключові поняття: характеристики світової волі, світ як воля та уявлення, шляхи уникнення волі, волюнтаризм, „воля до влади”, „вічне повернення” „надлюдина”, діонісійне і аполонійне начала, три стадії життєвого шляху за Кєркегором, лицар віри та лицар розуму, суб’єктивна та об’єктивна істини у Кєркегора, нігілізм, імморалізм, абсурд, екзистенція, межова ситуація, співвідношення сутності та існування у екзистенціалізмі, прагматизм, істина у прагматизмі, сексизм, фемінізм, сублімація, витіснення, аніма та анімус, персона та тінь, психологічні типи, архетип, колективне несвідоме, несвідоме, структура психіка за Фрейдом, его-ід-суперего, самість, екстраверсія, інтроверсія, метанаративи, інтенційність, феноменологічна редукція, «Dasein», діахронічні настанови, синхронічні настанови, особливості модернізму та постмодернізму (модерного та постмодерного знання), гендер, суфражизм.


Обов’язкова література

Сартр Ж.П., “Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов, М., 1989, с.319-344

Ніцше Ф. По той бік добра і зла, Л., 2002

Джеймс В. Прагматизм. К., 2000, лекції 1-2, 6


Додаткова література

Ніцше, Повне зібрання творів, Т.1, Львів, 2004

Фрейд З. Введение в психоанализ // Лекции. М., 1990.

Бовуар Сімона де. Друга стать. В 2-х т. 1994-95

Вітгенштайн Л.Tractаtus Logico-Philosophicus. К., 1995, с.22-87

Ділі Д. Основи семіотики. Л., 2000, с.15-26

Камю А. Міф про Сізіфа. Вибрані твори в 3-х т. Х., 1996, с.72-163

Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993

Леві-Строс К. Структурна антропологія. К. 1997

Фромм Э. Исскуство любить. М., 1990

Шопенгауер А. Мир как воля и представление: в 2-х т. М., 1993

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас. Вибрані твори. К., 1994., с.15-140

Мілет К., Сексуальна політика. К. 1998, с.49-104

Ліотар Ж.-Ф., Ситуація постмодерну. Філософська і соціологічна думка. 1995. №5-6.

Рюс Ж.. Поступ сучасних ідей. К.,1998

Тейяр де Шарден П. Феномен человека.

Сартр Ж.-П. Буття і Ніщо. К., 2001

Р.Скратон. Коротка Історія Новітньої Філософії. К., 1998, с.197-212

Зарубіжна філософія ХХ століття, Читанка з історії філософії. Книга 6, К., 1993

Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1991


ТЕМА 9 Українська філософія

 1. Феномен «української філософії» та його особливості

 2. Філософія Г.Сковороди (етика, онтологія та гносеологія)

 3. „Філософія серця” (П.Юркевич, М.Гоголь)

 4. Філософські ідеї Т.Шевченка, І.Франка


Ключові поняття: три світи, дві натури, сродна праця, нерівна рівність, філософія серця, поступ, шевченків міф, мікрокосм, макрокосм, символічний світ, кордоцентризм.


Обов’язкова література

Г.Сковорода, Наркіс. Твори у двох томах, Т.1, К., 2005.

Г.Сковорода, Благодарний Еродій. Твори у двох томах, Т.1, К., 2005.

Г.Сковорода, Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті. Твори у двох томах, Т.1, К., 2005.

І.Франко. Що таке поступ? Твори у 50 т. Т.45. К.1988, с.76-139

О.Забужко, Шевченків міф України, Київ, 2006


Додаткова література

М.Попович, Г.Сковорода: Філософія свободи, Київ, 2007

І.Франко. Поза межами можливого. Твори у 50 т. Т.45. К.1988

Д.Багалій, Український мандрівний філософ Григорій Сковорода, К., 1992

П.Юркевич. Вибране. К., 1993

Д.Донцов. Шевченко і Драгоманов. Дві літератури нашої доби. Л., 1991

Забужко О.Філософія української ідеї та європейський контекст. К., 1993

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. К., 1992.

А.Макаров, Світло українського бароко, К., 1994

М.Попович. Микола Гоголь. К., 1989

В.Горський. Історія української філософії. К., 2001

Абрамович Д. Києво-Печерський патерик. К., 1991

Філософія Відродження на Україні. К., 1990.

Повість временних літ. К., 1990


ТЕМА 10 Онтологія та кінеологія як вчення про буття у його статиці та динаміці

 1. Проблема буття в історії філософії. Особливості онтології та кінеології.

 2. Природа остаточної реальності: фізична чи ментальна. Проблема субстанції. Матеріалізм, дуалізм, ідеалізм, нейтральний монізм. Монізм , дуалізм, плюралізм.

 3. Структура остаточної реальності: атомістична чи холістична-цілісна. Склад остаточної реальності: індивідуалії чи універсалії.

 4. До пояснення змін у світі. Детермінізм, індетермінізм. Проблема зміни та необхідність її пояснення, рухомі і нерухомі рушії.

 5. Типи загальних принципів, які пояснюють індивідуальні події..


Ключові поняття: форми буття, субстанція, ідея, єдність світу, матерія, рух, спокій, розвиток, простір, час, метафізика, онтологія, небуття, механіцизм, телео-механістичний дуалізм, телеологічна метафізична позиція, пантелеомеханізм, реалізм, концептуалізм, номіналізм, детермінізм, індетермінізм, атомізм, холізм.


Обов’язкова література

Кант, Критика чистого розуму, К.,2000, с.56-75

Хайдеггер М., Что такое метафизика,( у Время и бытие), М., 2007, ст..23-38


Додаткова література

С.Кримський, Запити філософських смислів, Київ, 2003

С.Кримський, Під сигнатурою Софії, Київ, 2008

Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1980.

Сартр Ж.-П. Буття і Ніщо. К., 2001

Лобковиц Н. От субстанции к рефлексии. Пути западноевропейской метафизики, Современная западная философия

Пригожин Н. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986.

Тилих П. Мужество быть. Избранное. Теология культуры. М., 1995

Гартман Н. Старая и новая онтология. ИФЕ, 1998. с.320-324.

Добронравов М. Синергетика: становление нелинейного мышления. М., 1994.


ТЕМА 11 Гносеологія як вчення про пізнання

 1. Проблема пізнання в історії філософії. Класична і некласична теорії пізнання. Скептицизм і агностицизм

 2. Про можливість знання у сфері метафізики (види знання та суджень: апріорні, апостеріорні, синтетичні та аналітичні), емпіризм, раціоналізм; види знання:

 3. Про відношення між досвідом та реальністю (теорії сприйняття: каузальна, реалістична, ідеалістична, критично-ідеалістична, феноменалістична; первинні та вторинні якості);

 4. Проблема істини, її критерії та провідні теорії істини: прагматична, когерентна, кореспондентна. Іронія: позиція щодо істини у Р.Рорті


Ключові поняття: агностицизм, суб’єкт, об’єкт, містицизм, скептицизм, епістемологія, гносеологія, раціоналізм, емпіризм, сенсуалізм, емпіричний та теоретичний, істина та її види, методи пізнання, експеримент, аналіз, синтез, індукція, ідеалізація, моделювання, формалізація, дедукція, факт, проблема, гіпотеза, теорія


Обов’язкова література

Джеймс В. Прагматизм. К., 2000, лекції 6

Гадамер. Істина і метод, К.

Кант І. Критика чистого Розуму, Вступ, с.39-55


Додаткова література

Уайтхед А. Истина//Избранные философские произведения. М. 1990

С.Кримський, Запити філософських смислів, Київ, 2003

С.Кримський, Під сигнатурою Софії, Київ, 2008

Сурова Л. От теории познания – к философии познания? Вест. МГУ. Сер.7 Философия. 2001, №2

Рассел Б. Человеческое познание, К., 1997

Ильин В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М. 1994

Нарский И. Современные проблемы теории познания. М.1989

Серл Дж. Істина та відповідальність//Філос. і соціол.думка. 1993, №9-10

Шевченко В. Концепція пізнання в українській філософії. К. 1993


ТЕМА 12-13 Соціальна філософія та тенденції глобалізації у сучасному світі

 1. Громадянське суспільство і правова держава. Поняття „нація”. Філософія історії (Шпенглер, Тойнбі, Гегель).

 2. Поняття і сутність глобалізації та глобалізму. Ключові дебати щодо глобалізації. Концептуальні підходи до глобалізації (гіперглобалісти, скептики і трансформісти). Теорії глобалізації (Фрідман, Хелд, Гідденс)

 3. Глобалізація політики та трансформації держави, економічна та культурна глобалізації. Феномен макдональдизації.

 4. Феномен антиглобалізму. Транснаціональне громадянське суспільство і транснаціональні соціальні рухи. Антиглобалістський рух.


Ключові поняття: глобалізація, глобалізм, громадянське суспільство, нація, антиглобалізм, макдональдизація, гіперглобалісти, скептики, трансформісти, глокалізація


Обов’язкова література

Фрідмен Т. Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти глобалізацію.  Львів., 2002. c.3-24

Д.Хелд, Д.Гольдблатт, Э.Макгрю, Дж.Перратон. Глобальные трансформации. Москва, 2004, с.2-33, 488-537

С.Гантінгтон, Протистояння Цивілізацій та Зміна Світового Порядку, Львів, 2006, с.10-36

А.Гідденс, Нестримний світ. Як глобалізація перетворює наше життя, Київ, 2004, с.6-19

Дж.Роулз, Теорія справедливості, Глава 1, Справедливість як чесність, К., 1999


Додаткова література

А.Карась, Класичні та некласичні інтерпретації громадянського суспільства, 2004

Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопр.философии. – М., 1990.   № 3.

Ф.А.Гаєк, Конституція свободи, Л.,2002

Е.Ренан, Що таке нація.Українські варіанти, 1997

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произв. М., 1990.

Франк С. Духовные основы общества. М., 1992.

Гегель, Вступ, Філософія Історії (видрук)

Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас, Вибрані твори, К., 1994

Тойнбі А. Дослідження історії, К., 1995

Ф.Фукуяма, Последний человек, в Конец истории и последний человек, Москва, 2004

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991

Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.

Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991.

Гірц К. Інтерпретація культур. Вибрані есе.  К., 2001.

Ідея культури: виклики сучасної цивілізації. – К., 2003.

Тойнбі А. Дослідження історії, К., 1995

Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993.

Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. До ефективних суспільств. Доповідь Римському клубові. - К.: Основи, 1993.


ТЕМА 14 Філософська антропологія

 1. Людина та особа як філософська проблема;

 2. Людина, природа, суспільство. Проблема і форми ідентичності особи.

 3. Проблема сенсу людського життя: любов, самотність, абсурдність, відповідальність


Ключові поняття: я і ти, індивід, особа, особистість, індивідуальність, сенс життя, самість, ідентичність, абсурд, любов, відповідальність, свобода, екзистенція


Обов’язкова література

Арендт Г. Становище людини, Л., 2000, ст.16-33


Додаткова література

Фромм Э. Бегство от свободы, М., 1989

Франкл В. Человек в поисках смысла. М. 1990

Камю А. Бунтівна людина. К. 1997

Аббаньяно Н., Экзистенция как свобода // Вопросы философии. 1992. №8

Адлер А. Понять природу человека. СПб. 1997

Маркузе Г. Одномерный человек, М., 1994

Святий Августин. Сповідь.

Маритен Ж., Интегральный гуманизм //Философ в мире, М., 1994, с.52-75

Бубер. Два образа веры. М.1995

Головко Б.А. Філософська антропологія. К. 1997

Проблема человека в западной философии. М. 1988

Гейзінга. Homo ludens.

Фромм Э.Исскуство любить, М., 1990

Мунье Э. Персонализм, М., 1992

Бердяєв Н. Философия свободы, М., 1989

Сартр Ж.П., “Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов, М., 1989

Мир философии: Книга для чтения. Ч.2. Человек, общество. Культура. М., 1991

Тейяр де Шарден. Феномен человека. М. 1987

Фуко М. Слова и вещи. М. 1994

Шелер М. Сутність моральної особистості//Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. К. 1996


Система оцінювання студентів юридичного факультету з курсу „Філософія”


 1. Курс розділений на два модулі (40 балів кожен): 1 модуль: 1.09-1.11.09 і 2 модуль:

1.11-31.12.09. Оцінка студента/ки за курс базується на сумі балів набраних у кожному модулі (20 балів на семінарах та 20 балів з тесту). Бали з модуля не переносяться, тобто можна набрати лише 40 балів на кожному з них. Після кожного модуля підсумкові бали подаються в деканат:

 1. Проміжне та підсумкове тестування (20+20=40 балів): протягом

семестру буде проведено два аудиторних тестування (з відкритими та закритими відповідями) з тем розглянутих до дня тестування. Терміни проведення 1-го тестування – початок листопада, 2-го тестування – кінець грудня. Питання для тестів складатимуться на базі прочитаних лекцій, завдань та текстів обов’язкової літератури винесених на семінарські заняття, тому для успішної здачі є необхідним відвідування лекцій, підготовка та прочитання літератури до семінарів. Студент, який пропустив тестування з поважної причини має право перездати тестування під час офіційних годин консультації лектора узгодивши з ним дату, максимальна кількість балів у такому випадку дорівнює 10 балам за тест.

 1. Участь у семінарах (20+20 балів – тобто загалом 40, а не 140 чи трильйон): від студентів

очікується відвідуваність семінарів (кожне пропущене і невідпрацьоване заняття знімає 3 бали), активна участь у обговоренні та прочитання літератури на семінар. Бали ставляться на таких підставах:

4-5 балів: прочитання обов’язкової літератури та розуміння теми, підготовка і виступ по есе;

2-3 бали: розуміння теми на рівні підручника;

1-2 бали – суттєві доповнення).

Бали набираються лише в такі періоди і в такому обсязі: 1.09-1.11.09 – 20 балів і 1.11-30.12.09 – 20 балів.

 1. Відпрацювання пропущених занять:

а) реферат (0 балів): кожне пропущене заняття (але не більше двох) студент/ка має відпрацювати написавши реферат та подавши його лектору, перед тим узгодивши з ним тему та структуру (відпрацювати в період модуля). Обсяг роботи: до 10 000 знаків. Списаний реферат віднімає 3 бали. Реферат не додає балів, а лише або зараховується або ні. !!!кожне пропущене і невідпрацьоване заняття знімає 3 бали

б) відпрацювання за пропущене заняття з поважної причини (до 3 балів): студент має право після поданого реферату за пропущене заняття (але не більше двох занять) отримати додаткові бали за це заняття здавши тему заняття викладачеві семінарів або лектору у години консультацій вказаних викладачів. У даному випадку студент не може отримати більше 3 балів за заняття. Всі відпрацювання мають бути здійснені до 10 грудня.

4. Добирання балів: студент, якому бракує балів не може їх добрати ніяким іншим чином як лише через участь у семінарських заняттях. Якщо підсумкова оцінка не задовільняє студента, він може йти на здачу по «талону» і добрати необхідні бали.

 1. Додаткові бали (до 5 балів) можна отримати за конспект лекцій та прочитаної (!) літератури, ведення словника.

 2. Іспит (20 балів): в кінці семестру проводиться іспит зі всього курсу філософії. Іспит буде проведений у формі тестування з відкритими та закритими варіантами відповідей.


Свої поточні бали, відповіді на питання щодо курсу, можна дізнатись у лектора в години офіційних консультацій на кафедрі філософії (а.316, гол.корпус)


Nota Bene: ВИКЛАДАЧІ ПОДАЮТЬ ПІДСУМКОВІ БАЛИ СТУДЕНТІВ 1 листопада (за 1-шу половину семестру) та 24 грудня (за весь курс)


Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011
Навчально-методичний комплекс з філософії кафедри гуманітарних дисциплін навчально-наукового інституту права та психології для студентів...

Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Антинаркотична профілактична діяльність» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство» 030402
Кримінологія: Навчально-методичний комплекс // Укладачі: к ю н. Расюк Е. В., к ю н. Микитчик А. В. К.: Навс. 2011. 18 с

Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconНавчально-методичний посібник Харків- 2007
Атемасова Т. А. Навчально-методичний посібник за курсом “Теоретичні основи охорони фауни”. –Х.: Харківський національний університет...

Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти І науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с

Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconСоціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...

Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconНавчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­ дентів денної та заочної форм навчання: Навч метод, посіб
Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­дентів денної та заочної форм навчання: Навч метод, посіб. / Уклад. Н....

Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconНавчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади
Коваленко Л. В., Андронік Л. Й., Третьякова Л. Ю. Репетитор з російської мови та літератури. Навчально-методичний посібник для підготовки...

Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни Основи психологічної допомоги укладач: начальник кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук Левенець О
Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Основи психологічної допомоги”, затверджені на засіданні кафедри практичної психології...

Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconНавчально-методичний посібник підготовлений для працівників системи післядипломної освіти
У навчально-методичному посібнику вміщено вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних...

Навчально-методичний комплекс львів 2009 Кафедра (предметна, циклова комісія) iconНавчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів за редакцією М. Ф. Шмиголя та О. В. Сулима Автограф Одеса 2008
До кожної теми курсу з метою організації та активізації самостійної роботи студентів запропоновані комплекс проблемно-пошукових завдань,...

Разместите кнопку на своём сайте:
dop.uchebalegko.ruБаза данных защищена авторским правом ©dop.uchebalegko.ru 2013
обратиться к администрации
dop.uchebalegko.ru
Главная страница