Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ
НазваниеПрограма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ
страница2/9
Дата конвертации07.02.2013
Размер1.45 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 1.2. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії

Поняття літературної мови. Мовна норма, варіанти норм. Ознаки та аспекти культури мовлення. Мовленнєва культура — критерій професійної майстерності фахівця. Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи підвищення мовленнєвої культури. Культура мовлення під час дискусії.

Самостійна робота 1 . Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Культура мовлення під час дискусії.

Тема 1.3. Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики.

Мова і думка. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Формулювання понять, порівняння і зіставлення, виділення головного, систематизація, узагальнення, аргументація, доведення, встановлення причиново-наслідкових зв'язків, спростування, складання алгоритму, робота за аналогією, висування гіпотези, експериментування і моделювання. Закони риторики.

Самостійна робота 2. Основні закони риторики. Специфіка мовлення педагога.

Розділ 2. Етика ділового спілкування

Тема 2.1 Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання

Поняття спілкування. Сутність і зміст етики ділового спілкування. Етичні норми і нормативи. Професійна етика. Вчинок як першоелемент моральної діяльності.

Тема 2.2. Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет

Форми та функції ділового спілкування. Бар'єри в спілкуванні, його рівні. Сучасні теорії міжособових стосунків. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори. Основні правила ділового спілкування. Мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні.

Самостійна робота 3. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет.

Тема 2.3. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону

Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця: моральність, повага до інших людей, раціональність, правила критики та самокритики. Культура телефонного діалогу.

Розділ 3. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Тема 3.1. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни

Терміни і термінологія. Лексика за сферою вживання. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної. Функції та структурно — граматичні особливості слів-термінів. Джерела, походження, способи творення термінологічної лексики.

Самостійна робота 4. Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки). Типи термінологічних словників (відповідно до фаху).

Тема 3.2. Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів

Багатозначні слова. Синонімічний вибір слова. Словники синонімів та паронімів: правила користування. Пароніми та омоніми у мові фаху.

Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Абревіатури загальновживані та вузькоспеціальні у тексті.

Самостійна робота 5. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів.

Розділ 4. Нормативність та правильність фахового мовлення

Тема 4.1. Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови (робота з орфографічним та орфоепічним словниками)

Особливості українського правопису. Орфоепічні норми. Систематизація правил орфографії.

Правопис прізвищ, імен та по батькові в українській мові. Правопис складних іменників та прикметників. Правопис прислівників.

Тема 4.2. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм

Особливості використання різних частин мови у професійному спілкуванні. Іменники на позначення професій, посад, звань. Відмінювання прізвищ, імен, по батькові, географічних назв. Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни у родовому відмінку. Рід, число невідмінюваних іменників. Особливості використання займенників у діловому мовленні. Узгодження прикметників з іменником на означення певних професій. Числівники в діловому мовленні: написання цифрових даних у професійних текстах. Безособові конструкції з дієслівними формами на -но, -то. Прийменники у професійному мовленні. Прийменник по в діловому мовленні.

Самостійна робота 6. Граматичні норми сучасної української мови.

Тема 4.3. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови у професійному спілкування

Синтаксичні структури у професійному мовленні. Розповідна форма викладу матеріалу. Прямий порядок слів, .вживання інфінітивних конструкцій, дієприслівникових та дієприкметникових зворотів, однорідних членів речення. Місце в реченні вставних слів та словосполучень у діловому мовленні. Складні випадки керування та узгодження у професійному мовленні. Просте і складне речення.

Самостійна робота 7. Стилістичні норми сучасної української мови.

Розділ 5. Складання професійних документів

Тема 5.1. Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні реквізити. Види документів

Документ — основний вид ділового мовлення. Вимоги до складання та оформлення різних видів документів. Основні реквізити. Види документів та їх класифікація. Стандартні і нестандартні документи. Правила оформлення сторінки, рубрикація тексту, правила оформлення заголовків, виділення окремих частин тексту .

Тема 5.2. Укладання документів щодо особового складу

Реквізити документів та вимоги до їх написання.

Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, накази щодо особового складу, резюме, заява.

Тема 5.3. Текстове оформлення довідково — інформаційних документів

Види службових листів Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування. Кореспонденція за характером інформації. Телеграма. Факс. Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу.

Самостійна робота 8. Види довідково-інформаційних документів. Основні правила оформлювання.

Тема 5.4. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів

Управлінська документація. Оформлення стандартних документів. Розпорядчі документи: наказ, розпорядження, постанова. Ознайомлення з організаційними документами. Статут, положення, інструкція.

Самостійна робота 9. Розпорядчі та організаційні документи. Вимоги до складання.

Тема 5.5. Контрольна робота.

Самостійна робота 10. Укладання фахових документів відповідно до напряму підготовки.


Теми практичних занять

Заочна форма

з/п

Назви тем

Кількість годин

1

Укладання фахових документів.

2

Всього
2Самостійна робота

з/п

Назви тем

Кількість годин

1

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Культура мовлення під час дискусії.

6

2

Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет.

6

3

Спеціальна термінологія і професіоналізми. Типи термінологічних словників.Пароніми та омоніми. Вибір синонімів.

6

4

Граматичні норми сучасної української мови.

6

5

Види документів.

6

6

Правила оформлювання документів щодо особового складу.

2

7

Види довідково-інформаційних документів. Основні правила оформлювання.

2

8

Розпорядчі та організаційні документи. Вимоги до складання.

2

Всього
36Самостійна робота студентів

Тема 1.Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Культура мовлення під час дискусії.

План

 1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора

 2. Комунікативні ознаки культури мовлення.

 3. Cловесний каламбур.

 4. Культура мовлення під час дискусії.Література

 1. Коваленко С. М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник.- Тернопіль: Мандрівець, 2007 - с.42.

 2. Культура мовлення. Посібник для підготовки і проведення уроків. 10 клас / Упорядник Л. А. Бакала- Тернопіль: Мандрівець, 2002.- с.5-7.

 3. Мовленнєвий етикет. Програма спецкурсу, заняття, ігрові форми роботи. 8-11 кл. / Упоряд. Г. Федяй.- К.: Вид. дім «Шкіл.світ»: Вид.Л. Галіцина, 2005.- с.6-13.

 4. Нечволод Л. І., Паращич В. В. Риторика: Збірник навчальних і контрольних вправ та завдань. 10-11 класи.- Харків: Торсінг, 2004.- с.42-43.

 5. Цимбалюк В. І. Мова як генетичний код народу: Навчальний посібник для факультативних занять.- Тернопіль: Мандрівець, 2007.- с.54-61.

 6. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник.- 2- ге вид., виправ.і доповнен.- К.: Алерта, 2011.- с.67-68., 251-254.Запитання для самоперевірки

1.Що означають поняття “мова” і “мовлення”? Чим вони відрізняються?

2. Розкрийте поняття” культура суспільства”, “культура мови”,” культура людини”, “культура спілкування”, “культура поведінки”.

3. Охарактеризуйте основні комунікативні ознаки культури мовлення.

4. Як ви розумієте поняття” словесний каламбур”?

5. Що таке дискусія? Які є правила ефективної дискусії?


Практичні вправи та завдання

1. Проаналізуйте висловлювання відомих авторів, сформулюйте свою думку.

Різні мови…є в дійсності різними світоглядами. Своєрідність мови впливає на своєрідність нації, як тієї, яка розмовляє нею, так і тієї, для якої вона чужа. Тому уважне вивчення мови повинно включати в себе все, що історія і філософія зв’язує з внутрішнім світом людини(В. Гумбольдт, відомий мовознавець).За ставленням кожної людини до своєї мови можна абсолютно точно судити не тільки про її культурний рівень, але й про її громадську цінність (К. Паустовський).Люди схожі на слова: якщо не поставити їх на своє місце, вони втрачають своє значення (П. Буаст).

2. Використавши словник паронімів, поясніть, яка відмінність між словами “збірка”, “збірник”, “зібрання”.

3. Дослідіть, як змінюється значення чи форма слова при зміні наголосу: бали - бали, атлас - атлас, покришка – покришка, верхи – верхи.

4. Використавши етимологічний словник, спробуйте дослідити походження слова” культура”. Чи не пов’язане воно зі стародавніми віруваннями наших предків-орачів, адже лат. cultus – це ”обробка, догляд; шанування, поклоніння”.

5. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Користуючись матеріалом тексту, скажіть яких вимог слід додержувати під час дискусії. Запишіть їх у формі пам’ятки. З’ясуйте за тлумачним словником значення слова опонент.

Уміння переконувати

Під час дискусії необхідно швидко визначити головні проблеми й зосередити зусилля на їх розв’язанні.

Досвід показує, що в дискусії слід керуватися правилом:” Поступись опонентові усім, чим можна поступитися, і не стверджуй нічого” такого, чого не можеш довести”.

Якщо ви хочете переконати слухачів у правильності того, що говорите, то не досить буде сказати” це так і ось так”. Не думайте, що люди повірять вам лише тому, що ви їм про це говорите. Щоб їх переконати, треба неодмінно викласти докази у формі фактів або свідчень.

Одним із видів доказу є посилання на авторитет. Адже більшість знань нам опосередковано передали люди, які були або є фахівцями у тій чи іншій галузі.

Щоб доказ був переконливим, необхідно назвати ім’я та прізвище авторитетної людини, на яку посилаєтесь. Замало сказати: “Багато визначних учених вважають, що…”

Щоб вплинути на аудиторію, промовець повинен бути впевнений у своїх силах, уміти завоювати повагу слухачів своїм виступом. Його мова має свідчити про те, що він досконало знає предмет і добре підготувався до виступу. Початок виступу має вирішальне значення для створення у слухачів приємного враження. Жести і міміка повинні бути невимушеними, а темп мовлення ні монотонним, ні надто швидким.

Запальна дискусія закінчилася. Ваші аргументи перемогли, більшість учасників дискусії з вами погодились. Аргументи іншої сторони були відкинуті. Поставте себе на місце опонента. Подбайте про те, щоб ваш супротивник після дискусії не залишався самотнім, щоб він не відчував озлобленості й гіркоти поразки.

Запам’ятайте, що там, де один тріумфує, у другого виникає неприємне відчуття програної справи. Натомість там, де ніхто не поводиться як переможець,ніхто не відчуває себе переможеним (За І. Томаном).


Тема 2.Основні закони риторики. Специфіка мовлення фахівця

План

1. Культура ораторського мовлення.

2. Основні ознаки мовної культури промовця:

а) правильність мовлення оратора;

б) точність і логічність мовлення;

в) багатство та різноманітність мовлення;

г) чистота мовлення;

д) доречність мовлення;

е) достатність і ясність мовлення.

3. Комунікативна професіограма фахівця.

4. Словники у професійному мовленні та їх роль у підвищенні мовленнєвої культури.

Література

 1. Коваленко С. М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник.- Тернопіль: Мандрівець, 2007.- с.40-53.

 2. Культура мовлення. Посібник для підготовки і проведення уроків. 10 клас / Упорядник Л. А. Бакала- Тернопіль: Мандрівець, 2002.- с.16-51.

 3. Нечволод Л. І., Паращич В. В. Риторика: Збірник навчальних і контрольних вправ та завдань. 10-11 класи.- Харків: Торсінг, 2004.- с.102.

 4. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник.- 2- ге вид., виправ .і доповнен.- К.: Алерта, 2011.- с.68-72.

Запитання для самоперевірки

1.Яке мовлення можна назвати висококультурним?

2. Як ви розумієте афоризм: « Ніщо не коштує так дешево і не цінується так дорого, як просте слово “дякую”»?

3. Яка роль словників у підвищенні культури мовлення?

4. Які Ви знаєте словники-довідники з культури мови?

5. Яким чином можна збагатити лексичний запас, пізнати красу і силу слова, його змістові тонкощі?

6. Що би Ви порадили тому, хто хоче підвищити фахову культуру мовлення?

Практичні вправи та завдання

1.Прочитайте прислів’я, письмово розкрийте зміст одного з них.

 1. Говорити і не думати-це те саме, що стріляти і не вцілити.

 2. Добре тому жити, хто вміє говорити.

 3. Красне слово – золотий ключ.

2. Поміркуйте, від чого залежить рівень мовленнєвої культури педагога.

3. Випишіть із “Великого тлумачного словника сучасної української мови” значення поданих слів, а із ” Практичного словника синонімів української мови” синоніми до кожного з цих слів. Запам’ятайте ці слова.

Ввічливий (увічливий), вихований, галантний, гречний, делікатний, звичайний, коректний, обхідливий, поштивий (почтивий), привітний, люб’язний, тактовний, шанобливий, шанувати, шляхетний, чемний.

4.Утворіть словосполучення, добираючи до поданих прикметників сполучувані з ними іменники.

(Писемний, письмовий, письменний) пам’ятка, стиль, розпорядження, іспит, джерело, народ, мовлення, стіл, різновид літературної мови, чоловік.

5.Враховуючи майбутній свій фах, укладіть комунікативну професіограму.


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ iconНавчальне видання
Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностей

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ iconУкраїнська мова професійного спілкування
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ iconІ. Проблеми мовленнєвого етикету
Рогожа В. Г. Українська мова (за професійним спрямуванням). – Хмельницький університет управління та права: хууп, 2009. – 200 с

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ iconН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ iconБілгород-Дністровський державний аграрний технікум Шановні студенти! До вашої уваги готовий матеріал до завдань №4, №5 екзаменаційних білетів з української мови (за професійним спрямуванням) Екзаменаційний білет складається з 6 завдань
До вашої уваги готовий матеріал до завдань №4, №5 екзаменаційних білетів з української мови (за професійним спрямуванням)

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ iconПрограма дисципліни Сучасна українська література для студентів 2 курсу денної (заочної) форм навчання
Вступ до літературознавства”, “Історія світової літератури” тощо. При читанні курсу для спеціальностей із західноєвропейських, слов’янських...

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ iconНавчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література»
Східна література: Програма навчальної дисципліни / Розробник Піскун О. Ю.; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького....

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ iconТест и до курсу “ділова українська мова”
Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації – це

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ icon1. українська мова
Мова – це найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності: галузі виробництва,...

Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» Вступ icon1. Українська мова як ознака національної ідентичності українців
Найближчою генеалогічно до української є білоруська мова, адже обидві ці мови походять віддавньоукраїнської і почали окремо розвиватися,...

Разместите кнопку на своём сайте:
dop.uchebalegko.ruБаза данных защищена авторским правом ©dop.uchebalegko.ru 2013
обратиться к администрации
dop.uchebalegko.ru
Главная страница