Креативності майбутніх учителів літератури 13. 00. 02 теорія І методика навчання (українська література)
НазваниеКреативності майбутніх учителів літератури 13. 00. 02 теорія І методика навчання (українська література)
страница1/6
Л В Кравець
Дата конвертации04.04.2013
Размер0.81 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА


КУЦЕВОЛ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА


УДК 378. 147: 82 (477)


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ

КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЛІТЕРАТУРИ


13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література)


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук


Київ - 2007Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Національному педагогічному університеті

імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор

Пасічник Євген Андрійович

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

ВОЛОШИНА Ніла Йосипівна,

член-кореспондент АПН України,

Інститут педагогіки АПН України,

заступник директора з наукової роботи;

доктор педагогічних наук, професор

ТОКМАНЬ Ганна Леонідівна,

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, директор Інституту мови і літератури;

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

СЕМЕНОГ Олена Миколаївна,

Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, старший науковий співробітник.

Провідна установа: Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, кафедра української літератури, Міністерство освіти і науки України, м. Луганськ.

Захист дисертації відбудеться 4 квітня 2007 р. о 14.30 годині на

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 053.07 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9).

Автореферат розісланий “1“ березня 2007 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.В.Кравець


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність та доцільність дослідження. Динамізм сучасної цивілізації, швидкі зміни в усіх галузях людської діяльності зумовили зростання соціальної ролі творчої особистості з високим рівнем інтелектуального розвитку, здатної до продуктивної праці, створення й засвоєння інновацій. Саме така особистість є найбільшою цінністю для суспільства будь-якої сучасної країни, а особливо для незалежної України, яка стала на магістральний шлях розбудови розвиненої правової і демократичної держави.

“Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті” спрямовує на підготовку вчительських кадрів, здатних безперервно вдосконалювати свої професійні якості, розширювати засвоєний соціальний досвід і створювати новий. Зміщення акцентів освітньої парадигми в бік гуманізації та саморозвитку особистості визначає основну мету навчального процесу ВНЗ – пробудити в людині творця, розвинути закладений творчий потенціал і сформувати потребу в подальшому самопізнанні, саморозвитку й самовдосконаленні. Креативність – необхідний складник професійного становлення та одна з умов самореалізації педагога будь-якого профілю. Особливо значущою вона є для вчителя літератури, що зумовлено специфікою та функціями навчального предмета, який відіграє важливу роль у формуванні особистості, розвитку її творчих здібностей.

Водночас в освітньому просторі спостерігаються суперечності:

1) між гострою потребою суспільства у творчих спеціалістах та відсутністю в системі професійної підготовки теоретичного й методично-практичного забезпечення розвитку їхньої креативності;

2) між особистісним підходом, необхідним для формування креативності, і недостатнім урахуванням неповторності кожного індивіда;

3) креативогенним характером процесу вивчення літератури як особливої шкільної дисципліни, пов’язаної з художньою творчістю, і панівним нормативно-регламентованим аспектом традиційної методичної підготовки студентів-філологів;

4) необхідністю систематичної участі студентів у навчально-творчій діяльності й епізодичністю такої роботи в традиційно організованій системі професійно-методичної підготовки.

Стандартизація методичної підготовки вчителя літератури у ВНЗ, відсутність гнучких навчальних планів, альтернативних програм, підручників та посібників, недостатнє використання сучасних інноваційних технологій не спрямовує студентів на майбутню професійну творчість, не моделює структуру методичної творчості. Тому однією з нагальних проблем вищої школи стає вироблення концепції підготовки вчителів літератури до творчої методичної діяльності.

На сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної науки склались об’єктивні передумови для розв’язання означених суперечностей, теоретичного вивчення проблеми розвитку креативності й практичного вдосконалення системи методичної підготовки вчителів літератури. Теоретичні положення про сутність і структуру креативності в контексті загальної проблеми творчості розроблено в працях багатьох учених. Філософські аспекти творчості вивчали І.Кант, К.-Ґ.Юнґ, М.Бердяєв, В.Соловйов, М.Хайдеґґер, Г.Батищев, М.Каган, Б.Кедров, В.Шинкарук, А.Шумилін та ін. Психологічні аспекти теорії творчості висвітлювали Л.Виготський, Я.Пономарьов, В.Роменець, С.Рубінштейн, А.Брушлинський, О.Леонтьєв, О.Лук, В.Моляко, В.Рибалка та ін.

Явище креативності досліджували Дж.Гілфорд, П.Торранс, М.Воллах, Х.Грубер, Дж.Девідсон, Н.Коган, С.Медник, Д.Фельдман, Д.Харринґтон; В.Дружинін, Д.Богоявленська, Т.Галкіна, М.Гнатко, Л.Єрмолаєва-Томіна, У.Кала, В.Козленко, В.Моляко, К.Торшина та ін.

Сутність педагогічної творчості розкрито в працях В.Андреєва, Ф.Гоноболіна, В.Загвязинського, В.Кан-Калика, Н.Кузьміної, М.Никандрова, М.Поташника, І.Раченка, В.Сластьоніна та ін. Деякі аспекти творчості в професійній діяльності вчителя української та зарубіжної літератури розглядалися вченими-методистами Т.Бугайко, Ф.Бугайком, О.Бандурою, Н.Волошиною, Л.Мірошниченко, Є.Пасічником, Б.Степанишиним, Г.Токмань.

На сьогодні розроблено теоретичні основи підготовки творчого фахівця в педагогічному ВНЗ, виявлено закономірності і створено концепцію розвитку навчально-творчої діяльності студентів (І.Лернер, М.Скаткін, Ю.Бабанський, С.Архангельський, В.Коротаєв, В.Краєвський, Ю.Кулюткін, А.Хуторськой, Д.Чернілевський, В.Шубинський та ін.). Вивчався процес формування готовності студентів до педагогічної творчості в ході різноманітних видів професійної підготовки (З.Абросимова, М.Байдан, Л.Ведерникова, М.Віленський, О.Голубкова, Г.Горелова, С.Гуревич та ін.). В останні десятиліття з’явилася низка дисертацій з проблем розвитку педагогічної креативності вчителів різних фахів – початкового навчання, математики, іноземних мов, музики, фізкультури тощо (Н.Біла, Н.Бружукова, А.Буреніна, З.Гуцало, С.Зайцева, Л.Князева, Т.Короткова, З.Левчук, З.Тимофєєва, В.Фрицюк, Г.Шевченко, Л.Шеховцова та ін.).

Незважаючи на те, що в педагогічній науці чимало аспектів формування творчого потенціалу педагогів вивчено досить детально, проблема розвитку креативності майбутнього вчителя літератури в системі його методичної підготовки ще не була об’єктом окремого дослідження. Отже, актуальність проблеми, а також її недостатня теоретична і практична розробленість у методиці викладання літератури та потреба вдосконалення професійної підготовки педагогічних кадрів зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: “Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри методики викладання української мови і літератури Національного педагогічного університету імені М.П.Драго-манова. Тему затверджено Вченою радою НПУ імені М.П.Драгоманова (протокол № 7 від 29 січня 2004 р.) та узгоджено Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогічних і психологічних наук АПН України (протокол № 10 від 21 грудня 2004 р.).

Об’єкт дослідження – процес розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів літератури в контексті їхньої професійно-методичної підготовки у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Предмет дослідження – навчально-методична система розвитку креативності майбутніх учителів української літератури.

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування й розробка моделі навчально-методичної системи розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів літератури на основі креативно-інноваційної стратегії та експериментальна перевірка її ефективності в процесі професійно-методичної підготовки у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Концепція дослідження. Провідна ідея концепції ґрунтується на розгляді методичної підготовки майбутніх учителів літератури у ВНЗ як цілісної, відкритої, динамічної системи, котра має адекватну структуру, мету і зміст, і містить нормативний і творчий компоненти. Розвиток здатності студентів-філологів до творчого виконання методичної діяльності розглядається як важливий складник професійної підготовки освітян, він має здійснюватися з парадигмальних позицій креативної педагогіки і психології та особистісно орієнтованого навчання комплексно, поетапно і в логічній послідовності.

Відповідно до креативно-інноваційної стратегії відбувається зміна вектора методичної підготовки майбутніх учителів літератури з нормативно-регламентованого на творчий компонент, що передбачає перенесення акценту з передавання знань про способи традиційного вирішення методичних завдань на формування в студентів готовності до творчого пошуку.

Гіпотезу дослідження складає твердження про те, що диспропорцію між зрослими потребами суспільства у творчій педагогічній діяльності та реальним рівнем готовності випускників педагогічних університетів до методичної творчості буде подолано за умови створення і впровадження навчально-методичної системи цілеспрямованого розвитку креативності студентів ВНЗ на основі креативно-інноваційної стратегії.

Загальна гіпотеза конкретизувалась у часткових припущеннях. Процес розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів літератури в контексті їхньої професійно-методичної підготовки буде ефективним за умов:

 • переосмислення з позицій креативної освітньої парадигми мети, змісту, методів і видів навчальної діяльності студентів-філологів у ВНЗ;

 • перенесення вектора методичної підготовки майбутніх учителів літератури з нормативно-регламентованого на творчий компонент;

 • формування в них чіткого уявлення про креативогенну сутність професійної діяльності вчителя літератури, методичну творчість, педагогічну креативність і креативні якості, професійно необхідні для роботи словесника;

 • формування стійкої мотиваційної спрямованості суб’єктів навчання на творчу методичну діяльність у майбутній професії;

 • використання інтенсивних форм і методів навчання;

 • саморозвитку й самовдосконалення креативних якостей особистості, професійно сутнісних для викладання літератури.

Для досягнення поставленої мети й перевірки вірогідності гіпотези визначено такі завдання дослідження:

 1. обґрунтувати теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури в їхній професійній підготовці;

 2. розробити, обґрунтувати й експериментально перевірити модель навчально-методичної системи поетапного розвитку креативності майбутніх учителів літератури, засновану на креативно-інноваційній стратегії, у змістовому, педагогічному й методичному аспектах;

 3. розробити комплекс науково-методичного забезпечення процесу формування креативності студентів-філологів з урахуванням нових методологічних засад;

 4. виявити перспективні напрямки модернізації всіх підсистем методичної підготовки майбутніх учителів літератури (теоретичної, практичної, науково-дослідної, самостійної та позааудиторної) з метою формування в них готовності до творчого виконання професійної діяльності;

 5. експериментально здійснити таку організацію навчального процесу (теоретичного, практичного й науково-дослідного), за якої склалися б оптимальні умови для реалізації розробленої моделі навчально-методичної системи поетапного розвитку креативності майбутніх учителів української літератури у вищій школі;

 6. розробити спецсемінар “Основи методичної творчості вчителя української літератури”;

 7. простежити тенденції й динаміку розвитку креативності студентів-філологів у процесі впровадження розробленої системи методичної підготовки в педагогічному ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.
  1   2   3   4   5   6

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Креативності майбутніх учителів літератури 13. 00. 02 теорія І методика навчання (українська література) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література 5-12
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською І російською мовами навчання. Українська література (авт. Бандура...

Креативності майбутніх учителів літератури 13. 00. 02 теорія І методика навчання (українська література) iconПрограма дисципліни Сучасна українська література для студентів 2 курсу денної (заочної) форм навчання
Вступ до літературознавства”, “Історія світової літератури” тощо. При читанні курсу для спеціальностей із західноєвропейських, слов’янських...

Креативності майбутніх учителів літератури 13. 00. 02 теорія І методика навчання (українська література) iconШкільний курс викладання викладання української літератури Плани практичних занять план практичного заняття №1 на тему концептуальне, нормативно-правове та науково-методичне забезпечення вивчення української літератури в школі
Концепція реформування літературної освіти в середній школі (предмет – українська література)

Креативності майбутніх учителів літератури 13. 00. 02 теорія І методика навчання (українська література) iconСитченко А. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах [Текст] : навч посіб для студентів-філологів
...

Креативності майбутніх учителів літератури 13. 00. 02 теорія І методика навчання (українська література) iconН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)

Креативності майбутніх учителів літератури 13. 00. 02 теорія І методика навчання (українська література) iconУрок-дослідження
Міжпредметні зв'язки: українська література, фольклор, світова література, історія

Креативності майбутніх учителів літератури 13. 00. 02 теорія І методика навчання (українська література) iconДо організації проектної діяльності учнів основної школи 13. 00. 02 теорія І методика трудового навчання
Роботу виконано в Бердянському державному педагогічному університеті, Міністерство освіти І науки України

Креативності майбутніх учителів літератури 13. 00. 02 теорія І методика навчання (українська література) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин Українська література
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....

Креативності майбутніх учителів літератури 13. 00. 02 теорія І методика навчання (українська література) iconРеалізації вимог ергономіки навчального фізичного експерименту 13. 00. 02 теорія І методика навчання фізики
Захист відбудеться 16 травня 2007 року о 14. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 26. 053. 06 в Національному педагогічному...

Креативності майбутніх учителів літератури 13. 00. 02 теорія І методика навчання (українська література) iconУкраїнська педагогічна бібліографія 1996 рік Покажчик літератури Випуск 7 Київ нпу 2000
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...

Разместите кнопку на своём сайте:
dop.uchebalegko.ruБаза данных защищена авторским правом ©dop.uchebalegko.ru 2013
обратиться к администрации
dop.uchebalegko.ru
Главная страница